Verraton CAF-käyttäjä

Kuopion kaupungin Kaupunkiympäristön palvelualue sai ensimmäisenä Suomessa Verraton CAF-käyttäjä tunnustuksen. Common Assessment Framework, CAF sisältää sekä itsearvioinnin että ulkoisen arvioinnin. Valtiokonttori omistaa Suomessa ulkoisen arvioinnin prosessin, myöntää tunnustuksen ja toimii eurooppalaisen CAF-resurssikeskuksen suomalaisena yhteysorganisaationa.
Valtiokonttori koulutti yhteistyössä CAF-resurssikeskuksen kanssa ulkoiset arvioijat, joiden joukosta se kokosi arvioijaryhmän Kuopioon.

Meitä innokkaita ilmoittautui mukaan kuusi:
Jaana Ilomäki, pääarvioija, Hyvinkään kaupunki
Laila Bröcker, Vantaan kaupunki
Teija Junttila, ELY-keskus, KEHA
Heli Knihti, Laatukeskus
Meri-Tuuli Lehmuskallio, Vantaan kaupunki ja
Markku Ukkonen, Lahden kaupunki

Kiitos kaikille aktiivisille arviointiryhmän jäsenille! Oli erittäin antoisaa jakaa kanssanne Kuopion arviointiin liittyvä yhteinen oppimiskokemus. Rohkaisemme julkishallintoa laajasti hyödyntämään CAF-mallin mukaisia itsearviointeja sekä hakemaan rohkeasti myös ulkoista arviointia ja tavoittelemaan Verraton CAF-käyttäjätunnustusta.

Kuopiossa itsearvioinnista jatkuvaan kehittämiseen

Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueella on tehty jo useamman vuoden ajan itsearviointeja. Palvelualueella päätettiin edetä rohkeasti CAF-mallin mukaisella kehittämispolulla ja se lähetti Valtiokonttorille hakemuksensa ulkoiseen arviointiin. Ulkoinen arviointi perustuu hakemuksen ja materiaalien lisäksi arviointikäyntiin. Saimme käyttöömme palvelualueen yksiköiden itsearvioinnin prosessikuvauksen, yksiköiden raportit, kehittämissuunnitelmat ja seurannan asiakirjat. Materiaalin avulla tutustuimme arviointikohteeseen ja valmistelimme arviointikäyntimme teemat ja teimme listan niistä tahoista ja henkilöistä, joita halusimme arviointikäyntimme aikana haastatella. Materiaalien toimittamisessa ja arviointipäivän suunnittelussa suurena apuna oli Kuopion kaupungin laatupäällikkö Sirpa Pajula.

Teimme haastattelut arviointikäynnillä työpareina ja se osoittautui erittäin toimivaksi. Saimme yhden päivän aikana kerättyä kattavasti havaintoja ja materiaalia konsensuksen muodostamiseen ja pisteytykseen. Tehtävänämme oli arvioida, miten kaupunkiympäristön palvelualue oli edennyt kehittämispolullaan. Itsearvioinnin polkua on havainnollistettu seuraavassa kuvassa.

CAF-mallin ulkoisen arvioinnin kriteeristön avulla arvioimme palvelualueen CAF-itsearviointiprosessia, kehittämistoimenpiteitä ja erinomaisuuden tunnuspiirteiden toteutumista palvelualueen toiminnassa. Tuloksista koottiin arviointiraportti.

Toivomme, että kaupunkiympäristön palvelualueen esimerkki ja antamamme palaute yhdessä lisäävät intoa ja puhtia CAF-mallin mukaisiin itsearviointeihin ja ulkoisiin arviointeihin Kuopion kaupunkiorganisaatiossa sekä laajasti koko julkishallinnossa.

Kuopion kaupunkiympäristön palvelualue sai tunnustusta meiltä arvioijilta

  • pitkäjänteisestä ja systemaattisesta itsearviointien toteutuksesta,
  • palvelualeen kaikkien yksiköiden henkilöstön kattavasta ja aktiivisesta osallistumisesta itsearviointiin,
  • palvelualueen aktiivisuudesta hyödyntää kaupungin laatuverkoston tukea laadunhallinnan kehittämiselle sekä ennen kaikkea
  • halustaan ja valmiudestaan hyödyntää ulkoista arviointia oman toimintansa kehittämisessä.

Kehittämiskohteina me arvioijat tunnistimme

  • itsearvioinnin kytkemisen tiiviisti osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua ja arvioinnin vuosikellon kytkemisen strategiseen vuosikelloon
  • itsearvioinnissa lähtötietojen kattavaan käytön ja arvioinnin tulosten hyödyntämisen
  • potentiaalin hyödyntää itsearviointia vertailukehittämisen välineenä yli yksikkörajojen
  • itsearviointitulosten raportointiin panostamisen ja
  • itsearviointiryhmän rooli- ja tehtäväjaon selkeyttämisen sekä CAF-mallin koulutuksen räätälöimisen itsearviointiin eri rooleissa osallistuville ryhmille.

Parhaiten oppii tekemällä! Mallin käyttö on lähes ilmaista, ulkoisessa arvioinnissa hakija maksaa vain arviointikäynnin matka- ja päivärahakulut. Siksi toivonkin, että mahdollisimman moni julkishallinnon organisaatio käyttäisi CAF-mallia, itsearviointia ja sen tueksi ulkoista arviointia. Näin myös CAF-mallin ulkoisen arvioinnin osaamista voidaan edelleen kehittää.


Kirjoittaja: Jaana Ilomäki | Kuvat: Jaana Ilomäki ja Pixabay

Jaana Ilomäki työskentelee sisäisenä tarkastajana Hyvinkään kaupungilla. Jaana on kouluttanut laadunhallinnan työkaluja ja menetelmiä henkilöstölle ja opiskelijoille. Hän on toiminut ulkoisena arvioijana kumppanuusverkostoissa sekä Suomen laatupalkintokilpailussa ja innovaatiokilpailussa.