Jos työssä sattuu – työtapaturma- ja ammattitautilaki käytännössä

Vuoden alusta voimaan tuli uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki. Uusi laki koskettaa kaikkia työssäkäyviä, ja vastuu valtion henkilöstölle sattuneiden työtapaturmien ja ammattitautitapausten korvaamisesta kuuluu Valtiokonttorille. Mitä muutoksia laki käytännössä toi?

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki selkiyttää ja tarkentaa vanhaa tapaturmavakuutuslakia ja vastaa paremmin nykyisen työelämän tarpeisiin, johon kuuluu esimerkiksi etätyö.

Merivoimien työ- ja palvelusturvallisuuspäällikön sijaisena ja rannikkolaivaston työ- ja turvallisuuspäällikkönä työskentelevä kapteeniluutnantti Rami Koskelainen pitää keskeisimpinä parannuksia korvauspäätösten nopeutta sekä etätyöhön liittyvää tarkempaa ohjeistusta.

Merivoimissa työskentelee noin 1400 henkilöä, ja varusmiehiä koulutetaan vuosittain noin 3400.

”Työturvallisuudella käsitetään Puolustusvoimissa työ- ja palvelusturvallisuus. Tämä on toimintakyvyn yksi kivijalka, joka vaikuttaa osaltaan merivoimien suorituskykyyn sen vaativissa tehtävissä niin meren pinnalla kuin sen alla. Työ- ja palvelusturvallisuus pitää sisällään niin perinteisen työsuojelun lisäksi sotilaallisten toimintojen turvallisen suorittamisen sekä harjoittamisen”, Koskelainen kertoo.

Korvauspäätökset nopeammin, etätyölle ohjeistus

Merivoimille on säädetty laissa kolme päätehtävää Suomen sotilaalliseksi puolustamiseksi: merialueiden valvonta ja alueloukkauksien torjuminen, meriyhteyksien turvaaminen sekä merellisten hyökkäysten torjunta.

Keskeisimpiä uuden lain tuomia parannuksia ovat korvauspäätöksen nopeus ja etätyöhön liittyvä ohjeistus

Merivoimien työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö vastaa Merivoimien työ- ja palvelusturvallisuusalasta ja -järjestelmästä kansainväliset operaatiot mukaan lukien sekä siihen liittyvästä yhteistoiminnasta, koulutuksesta, tilannekuvasta ja sen analysoinnista.

Työssään Koskelainen suunnittelee ja kehittää sekä koordinoi ja ohjaa työ- ja palvelusturvallisuuden toimintatapoja, koulutusta ja -menetelmiä puolustushaarassa.

”Teen myös työ- ja palvelusturvallisuuden käytännön seurantaa kentällä ja aluksilla. Ohjaan ja osallistun myös vaaratilanne- ja onnettomuustutkintaan Merivoimissa, jonka tavoitteena on yksiselitteisesti turvallisuuden parantaminen.”

Miten uusi laki näkyy työ- ja turvallisuuspäällikön työssä?

”Minun kohdallani laki liittyy korvausten hakemiseen eli työtapaturman tai ammattitautiepäillystä ilmoittamiseen työnantajan toimesta. Keskeisimpiä uuden lain tuomia parannuksia ovat korvauspäätöksen nopeus ja etätyöhön liittyvä ohjeistus”, Koskelainen kertoo.

Korvattavan vahingon olosuhteet määritelty tarkasti

Uuteen lakiin on lisäksi kirjattu yksityiskohtaisesti olosuhteet, joissa sattunut vahinko korvataan. Miten korvataan niin sanotuissa erityisissä olosuhteissa sattuvat tapaturmat?
Erityisillä olosuhteilla tarkoitetaan laissa esimerkiksi työajalla harrastettava kuntoliikuntaa sekä koulutus- ja virkistyspäiviä.

Uuden lain mukaan työajalla harrastettavassa kuntoliikunnassa sattuva tapaturma kuuluu Valtiokonttorin korvauksen piiriin, jos kuntoliikunta on työn edellyttämää eli työhön kuuluu kunnon ylläpitovelvoite.

”Kuntoliikunta työajalla täytyy olla työnantajan hyväksymää liikuntaa ja tämän lisäksi tulee olla työehtosopimuksessa tai laissa määrätty kunnon ylläpitovelvoite. Palomiehet, poliisit ja sotilaat ovat pääsääntöisesti niitä, joilla on tämä määräys”, kertoo Valtiokonttorin korvausasiantuntija Sanna Länkelä.

Monipuoliset asiointikanavat tapaturma-asioiden käsittelyssä

Valtiokonttorin Vahingonkorvauspalveluilla on käytössää monia asiointikanavista, joiden kautta asiakkaisiin pyritään saamaan nopeasti kontakti ja näin myös tapahtuneet tapaturma-asiat ripeästi vireille ja päätökseen.

”Varuskuntiin on jaettu rauhanturvaajille ja varusmiehille tarkoitettuja QR-kortteja, joiden kautta korvausasioista saa helposti tietoa. Sotilastapaturmissa on otettu käyttöön myös chat-yhteys, joka aukeaa sotilastapaturmien omalla verkkosivulla”, Valtiokonttorin asiakaspäällikkö Ismo Tikka kertoo.

Asiakaskokemusta myös mitataan muun muassa lähettämällä asiakaspalvelunumeroon soittaneelle asiakkaalle puhelun jälkeen mobiilikysely palvelun sujumisesta. Jos puhelu saa asiakkaalta huonon arvosanan, kuunnellaan se tallenteelta ja arvioinnin jälkeen ryhdytään tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

Keskeistä asiakaspalvelussa on myös selkeä viestintä, johon on panostettu esimerkiksi selkiyttämällä korvauspäätöksiä.

JOS TYÖSSÄ SATTUU… TOIMI NÄIN:

1. Ilmoita vahinkotapahtumasta heti virastosi tapaturma-asiamiehille. Pyydä työnantajaltasi vakuutustodistus. Tarvitset sen hoitoon mennessäsi, jotta sinun ei tarvitse maksaa hoitokäynnistä ja lasku voidaan lähettää suoraan Valtiokonttoriin.

2. Tapaturma-asiamies ilmoittaa vahingosta Valtiokonttoriin. Sinun ei tarvitse itse lähettää vahinkoilmoitusta.

3. Avaa Kansalaisen asiointitili, jonka kautta saat asiakirjat ja päätökset sähköisesti. Kun sinulla on Kansalaisen asiointitili, asiointisi Valtiokonttorin kanssa nopeutuu. Saat sinua koskevat päätökset suoraan omalle Kansalaisen asiointitilillesi. Voit olla Kansalaisen asiointitilin kautta yhteydessä Valtiokonttorin asiakaspalveluun.

Avaa Kansalaisen asiointitili >    Katso video Kansalaisen asiointitilistä >

Ilmoita vahingosta aiheutuneet sairaanhoito-, lääke– ja matkakulut Kansalaisen asiointitilin kautta.

4. Jos vahingon hoito vaatii magneettitutkimusta tai toimenpidettä, lääkäri pyytää etukäteen Valtiokonttorista maksusitoumuksen.


Teksti: Ann-Mari Ruhanen | Kuva: Puolustusvoimat