Oppien ja ennakoiden tulevaisuuteen

– voisiko oppimisen kytkeä kiinteämmin toimintaympäristön muutoksiin?

Kuluneella viikolla kansainvälinen #daretolearn2017 tapahtuma kokosi monipuolisesti yhteen oppimisesta kiinnostuneita eri alojen toimijoita. Oppiminen ja uudistuminen yhdistävät opiskelijoita, opettajia, työntekijöitä, työelämän kehittäjiä ja päätöksentekijöitä. Miten ennakoida tulevaa ja mahdollistaa vaikuttavaa, elinikäistä oppimista?

Miltä toimintaympäristö näyttää ja miten se vaikuttaa tapaamme toimia uudistuvassa työelämässä? Näemmekö toimintaympäristön uudistuvan voimakkaasti vai pienemmin askelin? Reagoimmeko eteen tulevaan vai ennakoimmeko luovasti uutta?

Toimintaympäristön ilmiöt vaikuttavat

Koulumaailmaan painottuneessa DARE 2030 – oppimisen tulevaisuuksissa –tutkimuksessa tunnistettiin oppimisen ympäristöön vaikuttavia navakoita ympäristötuulia, joista suurimman painoarvon saivat keskinäisriippuvuudet sekä teknologiseen murrokseen liittyvät digitalisaatio ja automatisaatio.

Lähde: Dare 2030 – oppimisen tulevaisuuksissa / Metodix Oy

Yllä olevat ilmiöt vaikuttavat vahvasti myös työelämän uudistumiseen ja siellä tapahtuvaan oppimiseen.  Keskinäisriippuvuuksien ja tiedon määrän kasvaessa tarve yhteisölliseen tekemiseen kasvaa, syntyy uusia sosiaalisia yhteisöjä, heimoja ja parvia, jotka ylittävät eri toimintojen, toimialojen, organisaatioiden ja myös kansallisvaltioiden rajoja. Teknologia mahdollistaa ihmisen ja koneen uudenlaiset kombinaatiot, hajautetun älykkyyden ja tavoitteellisen joukkoistamisen sekä toisaalta henkilökohtaistuvan oppimisen, jossa oppimista mukautetaan kunkin henkilöstökohtaisiin tarpeisiin. Yhdessä tekeminen tuottaa uutta tietoa, lisää luovuutta ja hyvinvointia sekä työn merkityksellisyyttä, mutta voi aikaansaada myös eriarvoisuutta, pirstaloitumista ja epätoivottuja suuntia (heimot). Miten ja kenen toimesta vastata uusiin haasteisiin?

Ennakointi- ja muutoskyvykkyydestä

Jarit Koskinen ja Kaivo-oja tarkastelivat elokuun blogissaan ennakointi- ja muutoskyvykkyyden tärkeyttä tässä ajassa.  Taustalla olivat ajatukset kiihtyvistä muutoksista, kompleksisuudesta ja monitulkintaisuudesta sekä niiden vaikutukset tarvittaville uudenlaisille valmiuksille ja toimintatavoille. He kannustavat näkemään digitaalisuuden uutta luovina moninäkökulmaisina mahdollisuuksina ja nostavat esiin erityisesti yhteisen dialogisen työskentelyn (yhteiskehittämisen) mahdollisuudet. Keskeiseksi osaksi ennakointi- ja muutoskykyä nousee yhdessä ja yhteistyössä työskentely.

Näkemyksemme toimintaympäristöstä vaikuttaa valitsemiimme työkaluihin ja haluumme toimia. Miten näemme toimintaympäristön muutokset ja miten niihin reagoimme? Valitsemamme arvot ja toimintakulttuuri mahdollistavat parhaimmillaan niin tehokkaan yhteisöllisen kuin henkilökohtaisen oppimisen.

Konkreettisiin tekoihin ja toimenpiteisiin?

Voisiko tulevaisuusorientaation laatua parantaa ja kytkeä oppiminen tiiviimmin ja tavoitteellisimmin toimintaympäristön muutoksiin? Miten lisäämme ennakointikyvykkyyttä ja konkreettisia tekoja? Millaisella uudenlaisella moniammatillisella yhteistyöllä voisimme tukea näitä tavoitteita? Miten tehdä tulevaisuudesta konkreettista ja henkilökohtaista? Millaisia osaamisia ja työkaluja siihen tarvittaisiin?

Oheisessa tulevaisuusajattelun kypsyysmallissa on sovellettu ennakointiajattelua työyhteisöjen ”arjen johtajuuteen ja toimintaan”.  Arki on usein täynnä operatiivista tekemistä, aikajänne on lyhyt ja toiminta on reaktiivista. Osaamisen ja oppimiseen liittyviä suunnitelmia tehdään sangen lyhyellä aikavälillä. Tulevaisuudessa teknologia tullee vapauttamaan aikaa strategisemmalle ja myös pidemmälle katsovalle kokonaisvaltaiselle tekemiselle. Mikäli tulevaisuus nähdään uudenlaisina mahdollisuuksina, voi tulevaisuuden oppimista rakentaa luovasti myös tulevaisuuden muuttujista käsin uusina ammatteina, teknologioina, toimintatapoina ja yhteisöllisenä tekemisenä.

Mitä ajatuksia sinulla on tulevaisuuden oppimisesta ja uudistuvasta toimintaympäristöstä?


Kirjoittaja: Maarit Hildén | Kuva: Pexels photo

Maarit Hildén on Valtiokonttorin Kaiku – työelämäpalveluissa kehityspäällikön tehtävissä toimiva tulevaisuuden työn, oppimisen ja kestävän hyvinvoinnin rakentaja. Hän on toiminut tiede- ja taideyliopistoissa ja valtion keskusvirastossa henkilöstö- ja hallintojohtajan rooleissa sekä hankkinut tulevaisuuden työelämän osaamista tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin, oppimismuotoilun ja systeemisen valmentavan ajattelun alueilta.