Kyselyistä eväitä tiedolla johtamiseen

Valtion henkilöstöä kuullaan ja arvioidaan monilla mittareilla, joista VMBaro ja 360-arviointi ovat tutuimmat. Kyselyistä saatavan tiedon hyödyntämistä hiotaan parhaillaan vastaamaan paremmin työelämän muutoksia.

Käytännön vastuu valtion työpaikkojen työilmapiiriä kartoittavasta VMBaro-kyselystä siirtyy heinäkuussa sitä jatkossakin ohjaavasta valtiovarainministeriöstä Valtiokonttorin Henkilöstöjohtamisen tuki -yksikköön.

Mitä kaikkea muutos tuo tullessaan, Valtiokonttorin henkilöstöhallinnon asiantuntija Niina Turumäki?

”Otamme tehtävän innostunein mielin vastaan, sillä VMBaro-kyselyn sisältö voidaan nyt nivoa esimerkiksi osaksi Kaiku-palvelukokonaisuutta. Samalla pääsemme hyödyntämään kehittäjäverkoston asiantuntemusta tulosten purkamisen keinojen uudistamisessa.”

360-kokous_pieniA

360-tukiryhmä koolla kesäkuussa, työtä jatketaan syksyllä.

Myös valtionhallintotason analyysit ja eri hallinnonaloille toimitettavat yhteenvedot työtyytyväisyystuloksista laaditaan vastedes Valtiokonttorissa. VMBaro saa muuton yhteydessä uuden verkko-osoitteen: http://www.vmbaro.fi .

Tarvetta ajantasaiselle mittarille

Tämän vuoden alussa uudistettu VMBaro-kysely ottaa Turumäen mukaan huomioon uusia työelämän vaateita positiivisella ja kehittämismyönteisellä otteellaan. Sisältö on pyritty pitämään silti mahdollisimman vakiona, jotta vertailtavuus aiempiin vuosiin säilyisi.

Uudistettua VMBaro-kyselyä käyttäneet virastot ovat antaneet ulkoasultaan entistä selkeämmän lomakkeen toimivuudesta hyvää palautetta.

Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti, joten työtyytyväisyyden nykytilan arviointi on noussut monilla työpaikoilla ajankohtaiseksi.

Aihealueita on jaoteltu uusiksi ja kysymykset on muotoiltu sekä aktiivi- että minämuotoon. Muutamia kysymyksiä on tullut lisää ja joidenkin vanhojen sisältöä on muutettu. Kehittämisideoita varten on varattu useita avokysymyksiä.

Vaikka kyselyllä päästäänkin käsiksi moniin työtyytyväisyyden tekijöihin, harvakseltaan tehtävän tutkimuksen rinnalle kaivataan lyhyempiä ja nopeampia pulssityyppisiä mittareita.

”Nykyisen VMBaron haasteena on sen toteuttaminen kerran vuodessa. Tulosten käsittelyn ja toimenpiteiden toteutuksen jälkeen voi kulua suhteellisen pitkä aika ennen seuraavaa palautekierrosta”, Turumäki sanoo.

Myös ihmisen sisäisellä motivaatiolla ja työn imulla on merkitystä.

”Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti, joten työtyytyväisyyden nykytilan arviointi on noussut monilla työpaikoilla ajankohtaiseksi. Lähdemmekin seuraavaksi Kaiku-kehittäjien kanssa pohtimaan uudentyyppisiä vaihtoehtoja kevyemmille ja reaaliaikaisemmille katsauksille, jotka tukisivat vuosittain toteutettavaa laajempaa VMBaro-kyselyä.”

Työtyytyväisyys on kuitenkin vain yksi ulottuvuus, myös ihmisen sisäisellä motivaatiolla ja työn imulla on merkitystä, joten niidenkin mittaamista kannattaisi harkita.

”Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että ihmisen innostus ennustaa tuloksellisuutta työtyytyväisyyttä paremmin”, Turumäki toteaa.

360-arviointiin yhteinen malli

Hallitusohjelmassakin korostuva tiedolla johtaminen kaipaa Niina Turumäen mukaan lisää kehittämissuuntautuneita työkaluja.

”Tulevaisuudessa pyrimme luomaan valtion työpaikoille yhteisiä malleja, joiden avulla erilaisia kyselyjä voitaisiin hyödyntää osana suorituksen johtamisen prosessia.”

Esimerkiksi esimiesarvioinnessa suositusta 360-mallista on virastoissa käytössä peräti kahdenkymmenen eri palveluntuottajan sovelluksia. Hyväksi todetun mallin sisältöä onkin tarkoitus käydä läpi tuorein silmin yhdessä virastojen kanssa.

”Tavoitteena on hyödyntää 360-mallia laajemminkin valtionhallinnossa. Käynnistämme asian tiimoilta alkusyksystä virastojen kanssa yhteistyössä suunnittelutyön, jossa etsimme kaikille yhteisiä mallin sovellustapoja esimiestyön ja johtamisen kehittämiseksi.”

Turumäen mukaan syksyllä jatketaan myös VMBaro-kyselyyn liittyvien raporttien sisällön ja purkumallien tarkastelua yhdessä Kaiku-verkoston kanssa. Uusien mallien kaavaillaan olevan käytössä alkuvuodesta 2017.

Teksti: Pirjo Kuisma | Kuvat: Ann-Mari Ruhanen