Henkilökierto on hyödyllistä ajatusten tuuletusta

Tuntuuko joskus siltä, että kaipaat uutta osaamista ja näkemyksiä omaan työhösi? Hyötyisikö oma organisaatiosi toisesta virastosta kertyneestä kokemuksesta? Valtiokonttorin ideoima henkilökiertopilotti antoi hyviä kokemuksia siitä, miten laajentaa näkemystään ja kokemustaan oman virastonsa ulkopuolelle ja tuoda osaamista myös omaan organisaatioon.

Valtionhallinnon henkilökierron periaatteet on kuvattu vuonna 2012 julkaistussa henkilökierto-oppaassa. Valtiokonttorin HR-asiantuntijan Jenni Hopian mukaan henkilökiertomahdollisuudet eivät ole kuitenkaan ole olleet valtiolla työskentelevien yleisessä tiedossa tai aktiivisessa käytössä. Keväällä 2016 toteutetun henkilökiertopilotin avulla Valtiokonttori halusikin edistää sisäistä liikkuvuutta sekä osaamisen jakamista ja kehittämistä koko valtionhallinnossa.

HR-yhteyspäällikkö Taru Heiskala Valtiokonttorista kertoo, että pilotin aikana Valtiolle.fi-palvelun sisäisen liikkuvuuden osiossa julkaistiin kaikkiaan 80 henkilökiertotehtävää 15 eri virastosta. Ilmoittautumisia tehtäviin tuli 344. Seuraava ilmoittautuminen henkilökiertotehtäviin järjestetään 28.11.–11.12.2016.

Henkilökierto hyväksi kaikille

“Henkilökiertomahdollisuutta kannattaa hyödyntää. Sisäisen liikkuvuuden kautta on mahdollista saada uusia näkökulmia eri virastojen työtehtävissä tehdyistä oivalluksista. Työnantaja taas pystyy hyödyntämään eri puolilta valtionhallintoa kertynyttä arvokasta kokemusta”, muotoilee Taru Heiskala.

Välillä tekee hyvää lähteä omasta virastosta näkemään ja oppimaan uusia toiminta- ja työskentelymalleja.

HR-yhteyspäällikkö Juha-Petri Sievänen Valtiokonttorista nostaa esiin yhden näkökulman henkilökierron eduista.

“Välillä tekee hyvää lähteä omasta virastosta näkemään ja oppimaan uusia toiminta- ja työskentelymalleja. Kaiken kaikkiaan on hyväksi, että virastojen ja hallinnonalojen välillä kierretään ja liikutaan.”

Henkilökiertopilotissa ilmoitettiin haettaviksi kahdenlaisia tehtäviä. Varsinaiset henkilökiertotehtävät olivat pisimmillään vuoden, jopa kahden mittaisia. Lyhytkestoisempia tehtäviä ilmoitettiin tutustumisjakson nimellä. Tarkoituksena oli, että kahden tai kolmen viikon tutustumisjakson aikana työntekijä saattoi hakeutua oman työnsä kannalta tarkoituksenmukaiseen virastoon ja yksikköön. Kummassakin tapauksessa työntekijän palvelussuhde hänen omaan virastoonsa säilyi. Henkilökierrossa ei ole kysymys virantäytöstä.

Henkilökiertopilottiin osallistuneet Päivi Anttila, Anna Aarnisalo ja Anu Almiala sanovat kiertokokemusten olleen hyödyksi kiertoon lähettäjille, kierron vastaanottajille ja päätään tuulettaneille kiertoon valituille.

Kokemukset innostavia

Assistentti Päivi Anttila Suomen ympäristökeskuksesta SYKE:stä valittiin henkilökiertopilotissa puoleksi vuodeksi assistentiksi valtiovarainministeriön Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelmaan KaPA:an. Tehtäväkierto jatkuu ainakin vuoden 2017 helmikuuhun saakka. Mahdollista on, että kiertotehtävä jatkuu sen jälkeenkin.

“Pääsen nykyisen tehtäväni kautta tutustumaan mielenkiintoiseen KaPA-ohjelmaan, joka mahdollistaa tiedonsiirron organisaatioiden ja palvelujen välillä toimivassa digitaalisten palvelujen infrastruktuurissa. Ministeriössä sain jopa kolme perehdyttäjää. Tunsin, että täällä on todella paneuduttu siihen, että tulija pääsee sisään uusiin tehtäviin”, kiittelee Anttila.

Tiedottaja Anna Aarnisalo tuli ulkoministeriöstä kolmen viikon tutustumisjaksolle Valtiokonttoriin. Hän odotti tutustumisjaksolta ammatillisesti rikastavaa ajanjaksoa ja toivoo, että voi hyödyntää jakson aikana karttunutta osaamista omassa organisaatiossaan tulevaisuudessa. “Etukäteen määriteltiin tehtäväalueet, joissa saatoin olla mukana ja hyödyntää omaa osaamistani”, kuvailee Aarnisalo.

Omat tehtävänsä Aarnisalo organisoi mahdollisuuksiensa mukaan etukäteen sekä varmisti jakson aikana, että toimenpiteitä vaativat sähköpostit menevät eteenpäin.

Erityisasiantuntija Anu Almiala Viestintävirastosta valittiin kahden viikon tutustumisjaksolle Suomen Akatemiaan. Käytännössä hän teki koko ajan omiakin töitään. Almiala uskoo, että hän olisi saanut tutustumisesta saman verran irti lyhemmässäkin ajassa, jos ajankäyttö olisi ollut suunnitelmallisempaa. Työnantajalleen Viestintävirastolle Almiala uskoo kahden viikon jaksosta kuitenkin olleen paljon hyötyä: virastolla on edessään organisaatiomuutos, joka tuo mukanaan uusia työn tekemisen tapoja vuodenvaihteessa.

Johdon tuki virastoissa on tärkeää työssäoppimisen mallin edistämiseksi.

“Sain esitellä Viestintävirastoa tutustumiskohteessani Suomen Akatemiassa moneen otteeseen ja eri näkökulmista. Jopa Akatemian pääjohtaja ja hallinnon ylijohtaja raivasivat kalentereistaan tilaa tapaamiseen”, ihmettelee Almiala.

Henkilökierto tullut jäädäkseen

Syksyn aikana on käynnistetty henkilökiertopilotin toinen kierros. Ensimmäisestä pilotista rohkaistuttiin, sen aikana syntyi uusia kontakteja ja verkostoituminen lisääntyi.

“Ihminen oppii myös tekemällä työtä, ei aina pelkästään koulutuksessa”, korostaa Jenni Hopia.

Valtiokonttorin edustajat toivovat henkilökierrosta kehittävää ja iloista arkipäivää. Johdon tuki eri virastoissa on tärkeää työssäoppimisen mallin edistämiseksi.

Esimiesten valmennuksessa ja virastojen sisäisillä foorumeilla asiaa on hyvä tuoda esille, samoin yksikköpalavereissa, kehityskeskusteluissa ja työyhteisöjen sisäisissä vähemmän muodollisissa keskusteluissa kaikilla tasoilla.

“Henkilöstöhallinnon tehtävä on huolehtia siitä, että sisäisen liikkuvuuden mahdollisuudet tiedostetaan. Tärkeää on informoida henkilöstöä Valtiolle.fi:n sisäisen liikkuvuuden osion olemassaolosta ja ohjeistaa sen käyttö. Työnantajan myötävaikutuksella ja avoimella aiheen käsittelyllä on mahdollista saavuttaa henkilökierrosta pysyvä käytäntö. Jos tämä tavoite saavutetaan, koituu se niin työnantajien, työntekijöiden kuin koko valtionhallinnon eduksi”, tiivistää Juha-Petri Sievänen.

HENKILÖKIERTO PÄHKINÄNKUORESSA

Mitä?

 • Henkilökiertoon määräajaksi tai lyhytkestoiseen tutustumisjaksotehtävään toiseen virastoon. Osaaja omaan organisaatioosi.

Miksi?

 • Sisäisen liikkuvuuden, työssäoppimisen ja osaamisen jakamisen edistämiseksi.
 • Henkilökierto voi olla kehittävää ja iloista arkipäivää.
 • Ensimmäiseltä kokeilukierrokselta saatiin hyviä kokemuksia.
 • Liikkuvuutta halutaan edelleen edistää.

Minulleko/meillekö?

 • Henkilökiertotehtäviin voivat ilmoittautua kaikki valtionhallinnossa työskentelevät.
 • Henkilökiertotehtäviä voivat ilmoittaa kaikki valtion virastot.
 • Työtehtävät sovitaan organisaatiota ja henkilön osaamisen kehittämistä hyödyttäviksi.

Milloin?

 • Seuraava ilmoittautuminen henkilökiertotehtäviin järjestetään 28.11.–11.12.2016. Kierrot toteutetaan erikseen sovittavina ajankohtina.

Miten?

 • Keskustele henkilökierron mahdollisuudesta esimiehesi tai työntekijäsi kanssa.
 • Käytännöistä sovitaan vastaanottavan viraston kanssa. Palvelussuhde säilyy lähettävään virastoon.
 • Tukea ja neuvoa saa Valtiokonttorista sekä esimiehille ja henkilöstölle suunnatuista infoista.

Lisätietoa Henkilökiertopilostista Valtiokonttorin kotisivuilla >


Teksti: Sulevi Pellinen | Kuvat: Valtiokonttori, Sulevi Pellinen. Pääkuvassa vasemmalta: Taru Heiskala, Juha-Petri Sievänen, Jenni Hopia.